Privacystatement

1. Introductie

Bouwplaatsautomatisering, verder in deze privacyverklaring aangeduid als ‘BPA, ‘wij’ en ‘ons’, respecteert en hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van onze website. Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, met name in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) verwerkt.

Met behulp van deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop BPA omgaat met uw persoonsgegevens. Mocht u vragen, opmerkingen en/of klachten hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring dan kunt u ons telefonisch bereiken op nummer +31 (0)6 317 553 31 of via e-mail op: info@bouwplaatsautomatisering.nl.

2. Inhoud

Deze privacyverklaring geeft antwoord op onder andere de volgende vragen:

3. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke dan wel verwerker?

Wij zijn een geautoriseerde partner en gecertificeerde instructeur van Bluebeam, een Amerikaanse onderneming gevestigd te Pasadena California, Verenigde Staten.  

Indien u het Bluebeam softwarepakket wenst aan te schaffen, dient u uw persoonsgegevens in te vullen op onze website. Deze gegevens, met uitzondering van betaalgegevens, worden door ons doorgestuurd naar Bluebeam. Bluebeam verleent vervolgens rechtstreeks aan u de licentie voor het gebruik van de software. Dit betekent dat Bluebeam, met uitzondering van betaalgegevens, de verwerkingsverantwoordelijke is van uw gegevens en dat wij met betrekking tot deze gegevens zijn aan te merken als verwerker. Uw gegevens inclusief uw betaalgegevens worden echter ook door ons verwerkt ten behoeve van onze eigen bedrijfsvoering, waardoor wij met betrekking tot deze gegevens tevens zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

4. Persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens wanneer u deze invult op onze website ter verkrijging van een licentie op het softwarepakket van Bluebeam. Daarnaast verkrijgen wij uw persoonsgegevens als u contact met ons opneemt via ons telefoonnummer, algemeen e-mailadres of via het contactformulier op onze website. Indien u een licentie heeft aangevraagd worden uw gegevens, met uitzondering van betaalgegevens, doorgestuurd naar Bluebeam ter afwikkeling van de verkrijging van de licentie. Bluebeam verkrijgt de persoonsgegevens en gebruikt deze om u rechtsreeks een licentie te verstrekken voor het softwarepakket.

De volgende persoonsgegevens worden door ons als verwerker voor Bluebeam verwerkt ter verkrijging van uw licentie:

De volgende persoonsgegevens worden door ons als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt ten behoeve van onze eigen bedrijfsvoering:

5. Grondslag en doeleinden

Op grond van de AVG mogen uw persoonsgegevens slechts worden verwerkt indien wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens slechts voor die doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, namelijk:

6. Doorgifte aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden. Doordat wij via onze website de mogelijkheid bieden om bij Bluebeam licenties aan te vragen, zijn wij verplicht om persoonsgegevens door te geven aan Bluebeam. De verstrekking van deze gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Bluebeam.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Doorgifte aan derden buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden door Bluebeam, buiten de EER in de Verenigde Staten verwerkt. Bluebeam is een gecertificeerde onderneming van de EU-V.S. Privacy Shield Framework, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel. De privacyverklaring van Bluebeam kunt u raadplegen via: https://www.bluebeam.com/legal/privacy-policy.

8. Bewaartermijnen en waarborgen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Als wij uw gegevens op basis van een overeenkomst hebben verkregen, zullen dergelijke gegevens in elk geval worden bewaard zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Als uw gegevens met uw toestemming worden verwerkt, worden de gegevens bewaard totdat u uw toestemming intrekt of totdat de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In enkele gevallen worden persoonsgegevens langer bewaard indien wij daartoe wettelijk zijn verplicht.

De persoonsgegevens worden vernietigd indien de verwerking in relatie tot het doel van de verwerking niet meer gerechtvaardigd is. Uiteraard kunt u te allen tijde gebruik maken van uw rechten onder de AVG, zoals hieronder uitgezet.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9. Uw rechten

U heeft onder de AVG diverse rechten die u kunt uitoefenen. Indien u hierover vragen heeft of als u een van onderstaande rechten wilt inroepen, dan kunt u telefonisch contact opnemen via +31 (0)6 317 553 31 of via e-mail op: info@bouwplaatsautomatisering.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) weken, op uw verzoek reageren. Hieronder treft u een opsomming aan van de rechten die u heeft onder de AVG:

10. Vragen of klachten

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen, opmerkingen en/of klachten hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen via +31 (0)6 317 553 31 of via e-mail op: info@bouwplaatsautomatisering.nl.

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Als wij deze privacyverklaring wijzigen, dan wordt de oude privacyverklaring automatisch vervangen door de nieuwe privacyverklaring. Wij vragen u dan ook met enige regelmaat deze privacyverklaring te lezen.

Als u klachten heeft met betrekking tot onze omgang met uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht eveneens via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kenbaar maken.

***

II – Cookiebeleid

  1. Introductie

Wanneer u een website bezoekt, worden er cookies opgeslagen op uw computer, laptop, tablet of telefoon. Cookies zijn tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten. De server stuurt dit naar een browser zodat de server de browser op iedere pagina kan identificeren.

  1. Door BPA gebruikte cookies

Wij gebruiken zogenoemde First Party Cookies. Dit zijn cookies die door ons zelf worden gezet en alleen door onze website zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden gebruikt voor de functionaliteit van de site, zoals bijvoorbeeld om uw product in het winkelmandje te blijven behouden indien u naar een ander onderdeel van de website surft.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het laten functioneren van de website en er hoeft derhalve geen toestemming aan u te worden gevraagd.

  1. Verwijderen van cookies

Sommige cookies verwijderen zichzelf automatisch wanneer u uw webbrowser sluit, bijvoorbeeld sessiecookies. Andere cookies blijven behouden totdat ze verlopen of totdat ze actief worden verwijderd. Actieve verwijdering van cookies kan worden gedaan via uw webbrowser. De manier van verwijdering kan per webbrowser verschillen. Het is daarom handig om de instructie van de Nederlandse Consumentenbond te raadplegen indien u cookies wilt verwijderen. Deze vindt u op de volgende link: https://www.consumentenbond.nl/internet- privacy/cookies-verwijderen.

Houd er rekening mee dat bepaalde functies of delen van de BPA-website niet-functioneel kunnen worden als u cookies verwijdert.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2